Kolibris efeqti online dating

Izgleda, međutim, da novi Pravilnik o pedagoškoj asistenciji ni godinu dana kasnije nije izrađen, jer deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u velikom broju slučajeva ni u 2016/2017. Novinar Bečejskog mozaika pokušao je da sazna da li je pravilnik pripremljen i pozvao je brojeve telefona Grupe za socijalnu inkluziju, međutim, tamo se niko nije javljao na telefone, pa je, potom, u Sektoru za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje Ministarstva prosvete rečeno da je Grupa za inkluziju na seminaru i da je neće biti moguće kontaktirati do četvrtka, 27.oktobra.Činjenica je da se sve više roditelja žali ministarstvu i poverenici za zaštitu ravnopravnosti zbog neobezbeđivanja pedagoških asistenata deci sa invaliditetom i smetnjama u razvoju.Poverenica za zaštitu ravnopravnosti smatra da nisu jasni razlozi za njihovo neangažovanje, imajući u vidu da upravo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisuje konkurs za program obuke za pedagoškog asistenta i da polaznici tokom trajanja obuke stiču znanja koja ih osposobljavaju za pružanje podrške i pomoći deci i učenicima sa teškoćama u učenju, invaliditetom i smetnjama u razvoju, kao i deci iz siromašnih porodica, seoske sredine i romske nacionalne manjine.Zaključak poverenice u više slučajeva pritužbi roditelja je da Ministarstvo prosvete propuštanjem da obezbedi uslove za angažovanje pedagoških asistenata za decu sa smetnjama u razvoju, onemogućilo je učenike da dobiju potrebnu dodatnu podršku za obrazovanje, čime je prekršilo odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.godine navodi da „ideja o uvođenju predstavnika manjinskih grupa u obrazovni sistem je u svetu prisutna još od ranih šezdesetih, a u evropskim zemljama od osamdesetih godina. U sistem obrazovanja su uključeni prvo romski asistenti kao deo projektnih aktivnosti raznih međunarodnih organizacija, a zatim se njihova uloga dalje razvijala a sistem je počeo da ih prepoznaje kao romske asistente u nastavi, a zatim kao asistente za podršku učenicima romske nacionalnosti u školovanju.Kod nas su pedagoški asistenti prvi put uvedeni 1997. Nekadašnji romski asistent je kao pozicija u sistem obrazovanja uveden ’na mala vrata’ preko projekata nevladinih organizacija i uz podršku međunarodnih organizacija i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. godine ova pozicija postaje pedagoški asistent, čime je prošireno polje delovanja asistenata na svu decu kojoj je podrška neophodna (a ne samo na romsku decu).

kolibris efeqti online dating-2

Podsetimo da je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u aprilu 2015.Ukoliko to ne ugrožava dete i njegova prava u bilo kom smislu, (re)akcija Saveza nije potrebna“.Tim za socijalno uklјučivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije je u „Analizi pravnog okvira i aktuelnog statusa i prakse pedagoških asistenata“ iz oktobra 2015.Poverenica za zaštitu ravnopravnosti izdala je brojna mišljenja i obraćala se Ministarstvu prosvete da obezbedi pedagoške asistente, ali pomaka i dalje nema.Poverenica, u mišljenjima i opomenama upućenih Ministarstvu prosvete na osnovu pritužbi roditelja, čijoj deci, uprkos mišljenju interresorne komisije nije obezbeđen pedagoški asistent, osvrnula se i na to da se pedagoška asistencija omogućuje samo deci romske nacionalnosti i istakla da je obezbeđivanjem dodatne podrške, koja se ogleda u angažovanju pedagoških asistenata samo romskoj deci, isključena su, bez ikakvog razloga, sva ostala deca iz drugih društveno osetljivih grupa, za koje je interresorna komisija procenila da im je potrebna dodatna obrazovna podrška pedagoškog asistenta.

Leave a Reply